PROJECT TITLE
COVID-19 ForumCiv frame 2018-2022
COVID-19 ForumCiv ram 2018-2022
Reported by
Sweden SE-0 Government
ACTIVITY SCOPE COLLABORATION TYPE AID TYPE FINANCE TYPE FLOW TYPE TIED STATUS HIERARCHY
Bilateral 1
Contributions to specific-purpose programmes and funds managed by implementing partners B03
Standard grant 110 ODA 10 Untied 1
Planned start date 2018-01-01
Planned end date 2023-10-01
Actual start date 2018-01-01
activity status: Implementation
The activity is currently being implemented
WHO'S INVOLVED ( 4 )
PARTICIPATING ORG REFERENCE ROLE TYPE
ForumCiv (f d Forum Syd)
REF 22000
Accountable
ForumCiv (f d Forum Syd)
REF 22000
Implementing National NGO
Sweden
REF SE-0
Funding Government
Swedish International Development Cooperation Agency
REF SE-6
Extending Government
Objectives
Det övergripande målet med Forum Syds insats är att stärkta marginaliserade människor som lever i fattigdom har demokratiskt inflytande och tillgång till rättigheter. Forum Syd vill därmed bidra till förändringar mot rättvisa-, jämställda- och miljömässigt hållbara samhällen. Målet bygger på att det finns behov av att världens samhällen utvecklas mot att bli mer rättvisa, jämställda och miljömässigt hållbara. För att uppnå det övergripande målet kommer Forum Syd att främst stödja förändringar på tre aktörsnivåer: 1) lokal samarbetspartner, 2) rättighetsinnehavare, och 3) ansvarsbärare. Inom dessa ramar kommer Forum Syd att vidareförmedla medel inom en rad olika tematiska områden och verksamheter, i ett stort antal länder och regioner. Kontexten och de specifika utvecklingsproblemen för respektive insats varierar således.
General
Omprogrammerade medel för att bekämpa covid-19 Omprogrammerade medel för att lindra konsekvenserna av covid-19 1. Ansökan och förväntade resultat Forum Syd har inkommit med en ansökan om rambidrag om sammanlagt 1 262 472 852 kr. Ansökan avser ett femårigt program 2018-2022, vilket är en fortsättning och utveckling av det program som har genomförts 2014-2016 och förlängts till 2017. Det ansökta beloppet är totalt per år ca 42 500 000 kr (20 %) högre än rambidraget till Forum Syd under 2017. Den största andelen av ökningen, 30 000 000 kr per år, härrör från det faktum att Forum Syd inför denna avtalsperiod godkänt MyRight som sk. programavtalsorganisation (PCO). Sida hade redan på förhand erbjudit Forum Syd att ansöka om ett större belopp motsvarande Forum Syds förslag om stöd till MyRight som inför denna avtalsperiod inte fått förnyad status som ramorganisation hos Sida. Forum Syd ansöker om medel för svenska enskilda organisationers (SvEOs) insatser som bedrivs i samarbete med lokala enskilda organisationer (LEOs) i utvecklingsländer. Större delen av ansökt bidrag (70,6 %) avsätts till programinsatser hos de 18 större SvEOs som benämns programavtalsorganisationer (PCOs). Utöver detta avsätts medel (24,8 %) för olika SvEOs planerade projektinsatser, samt till det s.k. löpande anslaget (4,6 %), där t.ex. nya SvEOs kan söka för mindre projektinsatser under året. Forum Syd har inför 2018 redan intecknade insatser som uppgår till ca 400 000 000 kr, vilket motsvarar knappt 40 % av de budgeterade verksamhetskostnaderna. Det övergripande målet med Forum Syds insats är "stärkta marginaliserade människor som lever i fattigdom har demokratiskt inflytande och tillgång till rättigheter. Resultat finns som visar förändringar mot ett rättvist, jämställt och miljömässigt hållbart samhälle". Målet bygger på att det finns behov av att världens samhällen utvecklas mot att bli mer rättvisa, jämställda och miljömässigt hållbara. För att uppnå förväntade resultat anser Forum Syd att förändringar måste ske på tre aktörsnivåer: 1) lokal samarbetspartner, 2) rättighetsinnehavare, och 3) ansvarsbärare och andra aktörer. Inom dessa ramar kommer Forum Syd vidareförmedla medel inom en rad olika tematiska områden och verksamheter, i ett stort antal länder och regioner. Kontexten och de specifika utvecklingsproblemen för respektive insats varierar således. Forum Syds resultatmodell anger olika typer av förändringar på de tre aktörsnivåerna som bidrar till det övergripande målet. Dessa typer av förändringar utgör insatsens effektmål på den aggregerade nivån. Förändringarna kan gälla antingen relationer, attityder, beteenden eller arbetssätt som kan härledas direkt till respektive insats aktiviteter, eller förändringar i strukturer och processer som respektive insats bidragit till. Sida bedömer att den föreslagna verksamheten är relevant i förhållande till ”Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022" (CSO-strategin) samt övriga gällande instruktioner. 2. Ansökande organisation Forum Syd är en medlemsstyrd organisation med 143 medlemsorganisationer. Medlemmarna är biståndsaktörer i det svenska civila samhället. Organisationen grundades 1995 och är den största plattformen för det civila samhället i Sverige. Organisationens vision är en värld där alla människor har makt att förändra sina liv och samhällen, och därför arbetar Forum Syd för organisering av ett starkt civilt samhälle. För att uppnå visionen arbetar Forum Syd med följande verksamheter: 1) Vidareförmedling av medel från CSO-anslaget till SvEO och deras samarbetspartners i verksamhetsländerna (LEO), 2) genomförande av egna program med finansiering från bl.a. andra anslag på Sida, 3) utgöra en plattform för biståndsaktörer i det civila samhället i Sverige och därigenom bedriva påverkansarbete, samt 4) vidareförmedling av medel från informations- och kommunikationsanslaget till svenska enskilda organisationer. Den aktuella ansökan avser det första verksamhetsområdet där Forum Syd planerar att vidareförmedla medel från CSO-anslaget till ca 100 SvEO, som i sin tur ger bidrag till ca 300 LEO. Forum Syd har varit ramorganisation och förmedlat stöd från Sida sedan 1995. Forum Syd bidrar till genomförandet av CSO-strategin genom sitt stöd till en mångfald av svenska och utländska organisationer, som har olika storlek, tematiskt fokus, olika organisationsform o.s.v. Det som skiljer Forum Syd från övriga ramorganisationer är att de vidareförmedlar pengar inte bara till sina egna medlemmar utan också till ickemedlemmar som inte har någon naturlig hemvist under någon av de övriga ramorganisationerna. Under 2013 genomförde Sida en s.k. ramkriteriebedömning av befintliga och potentiella ramorganisationer. Resultatet av denna samt Sidas sammanvägda bedömning ledde till att Sida fattade beslut om att bevilja Forum Syd fortsatt ramstatus i april 2014 (beslutsnr. 2014-001226). Ramstatus ger organisationen rätt att söka medel ur CSO-anslaget. Beslutet gäller tills dess att en ny ramkriteriebedömning genomförs. Forum Syds huvudkontor ligger i Stockholm och organisationen har därutöver regionala s.k. hubbar i Kenya, Colombia och Litauen, samt landkontor i Kambodja och Somalia. Under kommande avtalsperiod planerar Forum Syd att också öppna ett kontor i Liberia. Forum Syd har under 2016-2017 genomgått en större omorganisation under namnet Going Glocal, där huvudfokus legat på decentralisering av delar av projekt- och programhantering, samt på effektivisering och samordning av hela organisationen. 3. Sidas samlade stöd till organisationen Ansökningen gäller Forum Syds rambidrag inom ramen för CSO-strategin. Utöver det får Forum Syd medel av Sida inom informations- och kommunikationsstrategin, samt de bilaterala strategierna: Liberia, Kambodja, Kenya och Somalia. Sida finansierar även Forum Syds egeninsats, inom ramen för CSO-strategin, i tre pågående insatser där EU är huvudfinansiär. Stödet från alla dessa anslag uppgick sammanlagt till ca 82 000 000 kr 2016. Forum Syds verksamhet är i det närmaste helt finansierad av Sida. 4. Beredningen Sida har haft tillgång till ett omfattande underlag för beredningen av denna insats, bl.a. ett dokumentationsstickprov genomfört 2017, ett flertal utvärderingar genomförda 2016-2017, tematiska stickprov av jämställdhets- respektive konfliktkänslighetsperspektiven 2016, stickprovsrevision 2015, reserapporter från uppföljningsresor, Sidas ställningstaganden till Forum Syds tidigare rapporter, samt sammanfattande resultatuppdateringar. Under beredningen har också samtliga handläggare av stöd till Forum Syd på Sidas andra avdelningar och på utlandsmyndigheterna beretts tillfälle att bidra till analysen. Information har inkommit gällande verksamheten i Kambodja, Kenya och Somalia. Samråd har ägt rum med ansvarig jurist på Enheten för juridik (JUR).
Reprogrammed funds to address COVID-19 Reprogrammed funds to mitigate the impact of COVID-19 Forum Syd framework agreement 2018-2020 inkl My Right
tag( 9 )
DESCRIPTION CODE VOCABULARY
By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions 1.2 UN Sustainable Development Goals (SDG) Targets
Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol 3.5 UN Sustainable Development Goals (SDG) Targets
By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and pre‑primary education so that they are ready for primary education 4.2 UN Sustainable Development Goals (SDG) Targets
End all forms of discrimination against all women and girls everywhere 5.1 UN Sustainable Development Goals (SDG) Targets
Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation 5.2 UN Sustainable Development Goals (SDG) Targets
Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation 5.3 UN Sustainable Development Goals (SDG) Targets
Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life 5.5 UN Sustainable Development Goals (SDG) Targets
Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws 5.A UN Sustainable Development Goals (SDG) Targets
Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels 5.C UN Sustainable Development Goals (SDG) Targets
policy marker( 11 )
CODELIST SIGNIFICANCE VOCABULARY DESCRIPTION
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity not targeted OECD DAC CRS The score "not targeted" means that the activity was examined but found not to target the policy objective.
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification not targeted OECD DAC CRS The score "not targeted" means that the activity was examined but found not to target the policy objective.
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation not targeted OECD DAC CRS The score "not targeted" means that the activity was examined but found not to target the policy objective.
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation not targeted OECD DAC CRS The score "not targeted" means that the activity was examined but found not to target the policy objective.
Aid to Environment not targeted OECD DAC CRS The score "not targeted" means that the activity was examined but found not to target the policy objective.
Disability significant objective OECD DAC CRS Significant (secondary) policy objectives are those which, although important, were not the prime motivation for undertaking the activity.
Disaster Risk Reduction(DRR) not targeted OECD DAC CRS The score "not targeted" means that the activity was examined but found not to target the policy objective.
Gender Equality significant objective OECD DAC CRS Significant (secondary) policy objectives are those which, although important, were not the prime motivation for undertaking the activity.
Participatory Development/Good Governance principal objective OECD DAC CRS Principal (primary) policy objectives are those which can be identified as being fundamental in the design and impact of the activity and which are an explicit objective of the activity. They may be selected by answering the question "Would the activity have been undertaken without this objective?"
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH) not targeted OECD DAC CRS The score "not targeted" means that the activity was examined but found not to target the policy objective.
Trade Development not targeted OECD DAC CRS The score "not targeted" means that the activity was examined but found not to target the policy objective.
recipient country ( 1 )
PakistanPK
100
sector ( 2 )
OECD DAC CRS 5 digit1( 1 )
The sector reported corresponds to an OECD DAC CRS 5-digit purpose code http://reference.iatistandard.org/codelists/Sector/
Democratic participation and civil society15150
100
GLOSSARY
Democratic participation and civil societySupport to the exercise of democracy and diverse forms of participation of citizens beyond elections (15151); direct democracy instruments such as referenda and citizens' initiatives; support to organisations to represent and advocate for their members, to monitor, engage and hold governments to account, and to help citizens learn to act in the public sphere; curricula and teaching for civic education at various levels. (This purpose code is restricted to activities targeting governance issues. When assistance to civil society is for non-governance purposes use other appropriate purpose codes.)
OECD DAC CRS 3 digit2( 1 )
The sector reported corresponds to an OECD DAC CRS 3-digit purpose code http://reference.iatistandard.org/codelists/SectorCategory/
Government & Civil Society-general151
100
GLOSSARY
Government & Civil Society-generalN.B. Use code 51010 for general budget support.
Financial Overview
Outgoing Commitment ( 1 )
Disbursement ( 8 )
Planned Disbursement ( 3 )
Budget ( 3 )
Outgoing Commitment
Disbursement
Planned Disbursement
Budget
Budget ( 3 )
START END TYPE STATUS VALUE
2018-01-01 2018-12-28 432,570.4225352113
USD
2019-01-01 2019-12-28 267,965.2978563648
USD
2020-01-01 2020-12-28 199,898.4611876608
USD
Budget
Planned Disbursement ( 3 )
START END TYPE PROVIDER RECEIVER VALUE
2018-01-01 2018-12-28 432,570.4225352115
USD
2019-01-01 2019-12-28 267,965.2978563647
USD
2020-01-01 2020-12-28 199,898.4611876608
USD
Planned Disbursement
Transactions ( 9 )
Outgoing Commitment ( 1 )
DATE DESCRIPTION PROVIDER RECEIVER VALUE
2018-01-01
935,983.144389
USD
Outgoing Commitment
Disbursement ( 8 )
DATE DESCRIPTION PROVIDER RECEIVER VALUE
2018-03-28
256,835.1284175642
USD
2018-08-28
175,735.294117647
USD
2019-02-28
182,026.0366543639
USD
2019-08-28
70,076.1492824586
USD
2019-11-28
15,863.1119195423
USD
2020-03-28
154,269.808245654
USD
2020-09-28
30,427.2891625134
USD
2020-12-28
15,201.3637794934
USD
Disbursement
result( 1 )
outcome( 1 )
GLOSSARY
OutcomeResults of the activity that produce an effect on the overall communities or issues you serve. For example lower rate of infection after a vaccination programme.
Outcome
indicator( 1 )
Results achieved
Uppnådda resultat
Bolivia ForumCiv har stött den svenska organisationen Raises som i samarbete med organisationen Radio Pio XII har genomfört ett projekt i norra Potosí i Bolivia i syfte att förebygga våld mot kvinnor och förbättra deras mänskliga säkerhet. Projektets mål uppnåddes genom en serie radioprogram, utbildningsaktiviteter, påverkansaktiviteter, musikfestivaler etc. och har bidragit till ökat engagemang hos skyldighetsbärare, vilket återspeglas i offentlig policy och ökad medvetenhet om könsbaserat våld bland ungdomar. Burkina Faso Centerpartiets Internationella Stiftelse (SvEO) och AAEPC (LEO) genomförde ett projekt 2018 och 2019 i regionen Plateau Central i Burkina Faso. Projektet fokuserade på att förankra effekterna av LEO: s åtgärder under tidigare år i regionen Plateau Central, samt att stärka LEO: s organisationskapacitet för att fasa ut partnerskapet på ett hållbart sätt. AAEPC fortsatte att stärka den lokala demokratin och goda styrelseformer genom att stödja lokala aktörer i genomförandet av decentraliseringsprocessen i regionen Plateau Central i Burkina Faso. Den slutliga utvärderingen, som gjordes av en extern utvärderare i mars 2019 i samarbete med båda parter, visar att projektet har lyckats lägga grunden för dialog och samarbete mellan olika lokala aktörer. Utvärderingen visade också att alla målgrupper har fått en bättre förståelse för sina rättigheter och skyldigheter, liksom deras bidrag till lokal utveckling. Enligt SvEO har LEO också stärkt sin interna struktur och kapacitet avsevärt och är nu mycket mer kapabel än för ett år sedan att fortsätta sin verksamhet oberoende av Forum Syd och SvEO. Verifieringskällorna inkluderar intervjuer; fokusgrupper; bedömningar; LEO:s bankkonto, webbplats, Facebook-sida, Whatsap-grupp, dokumentär och strategisk plan; rapporten från det lokala styrningsforumet; nya partnerskap och projektförslag.
INDICATOR
Not applicable
No indicator available - only a description of the activity results is published
FACET BASELINE TARGET ACTUAL % PERIOD
Qualitative Qualitative
Swedish International Development Cooperation Agency
+46 8 698 50 00
Valhallavägen 199, 105 25 Stockholm, Sweden
crs add
ELEMENT NAME SIGNIFICANCE DESCRIPTION
Other Flags Programme-based approach
CODE 2
1 Programme-based approach (Col 25 in CRS++ Reporting format)